Helicop

Hydrographic surveyors

Spoločnosť poskytujúca komplexné riešenie pre zber dát pod vodnou hladinou a ich následné spracovanie

Naše služby
Digitálny model dna Veľké Kozmálovce

Batymetrické merania

Meranie hĺbok dna vodných nádrží a riek s vytvorením digitálneho modelu dna, ktorý je možné použiť na tvorbu vrstevnicových a navigačných máp, počítanie objemov, pozorovnanie zmien sedimentov, na tvorbu 3D modelov a na veľa ďalších aplikácií.

Akustická snímka Veľké Kozmálovce

Akustické snímkovanie

Vyhľadávanie objektov a predmetov na dne vodných nádrží, inšpekcia vodných stavieb, vyhľadávnie potrubí.

Bagrovanie Hričov

Monitorovanie bágrovacích prác

Revízia prác po odťažení sedimentov, vytvorenie 3D modelov, vizualizácia zmien pred a po odťažení, počítanie objemov.

Objemová krivka

Výpočty objemov

Vytvorenie objemovej krivky vody na základe digitálneho modelu, porovnanie s predchádajucími meraniami, počítanie objemov vybraných oblastí, výpočet objemu sedimentov.

3D model dna

3D Modely

Tvorba 3D modelov na základe digitálneho modelu dna, video vizualizácia priechodom ponad dno meranej nádrže.

Online mapy a aplikácie

Zobrazenie výsledkov merania na online mapách google maps, bing, open street maps, ESRI maps.