Dáta na ktoré sa dá spoľahnúť

Komplexné riešenie pre zber priestorových dát s využitím inovatívnych technológií a ich následné spracovanie do požadovaných výstupov.

Prejsť na služby

Zameranie digitálneho modelu s vysokou presnosťou

Meranie hĺbok dna vodných nádrží a riek s vytvorením digitálneho modelu dna, ktorý je možné použiť na tvorbu vrstevnicových a navigačných máp, počítanie objemov, pozorovnanie zmien sedimentov, na tvorbu 3D modelov a na veľa ďalších aplikácií.

Akustické snímkovanie

Vyhľadávanie objektov a predmetov na dne vodných nádrží, inšpekcia vodných stavieb, vyhľadávnie potrubí.

Monitorovanie bágrovacích prác

Vyhľadávanie objektov a predmetov na dne vodných nádrží, inšpekcia Revízia prác po odťažení sedimentov, vytvorenie 3D modelov, vizualizácia zmien pred a po odťažení, počítanie objemov. stavieb, vyhľadávnie potrubí.

Výpočty objemu

Vytvorenie objemovej krivky vody na základe digitálneho modelu, porovnanie s predchádajucími meraniami, počítanie objemov vybraných oblastí, výpočet objemu sedimentov.

3D Modely

Tvorba 3D modelov na základe digitálneho modelu dna, video vizualizácia priechodom ponad dno meranej nádrže.

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať

+421 917 621 180info@helicop.sk